Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a alapján 2017 április 28-tól az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek:

  • a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
  • műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
  • az előző pontokban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés
  • természetes személy építtető esetén a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenység, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz
  • természetes személy építtető esetén – műemlék kivételével -a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.

Az egyszerű bejelentési és építési tevékenységéhez kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni.

A kivitelezési tervdokumentációnak biztosítani kell a szakszerű, az építtető elképzelései és igényei szerinti megtervezett épület egyszerű bejelentéséhez és a megvalósításához szükséges elengedhetetlen információkat.

A tájékoztató az alapfeltételeket tartalmazza, a felek a tervezési szerződésben többletteljesítésben szabadon állapodhatnak meg.

Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei

1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:

a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján,
c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő építményei, domborzata, növényzete,
d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
e) a tervezett építmények,
f) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
h) a tervezett közterület-csatlakozás,
i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
j) vízszintes és magassági méretezés.

2. Alaprajzok M=1:100 méretarányban, amelyek méretekkel ellátva tartalmazzák a következőket:

a) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
b) a beépített berendezési tárgyakat,
c) a nyílásokat,
d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát,
e) a szerkezeti dilatációk helyét,
f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,
g) az égéstermék-elvezetőket,
h) az északi irány jelölését, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát,
i) az egyes helyiségek megnevezését, alapterületét és padlóburkolatát,
j) az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzait – a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével –, amelyek a tervdokumentációban összevonhatóak.

3. Metszetek M=1:100 méretarányban, a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet, amely tartalmazza a következőket:

a) az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket,
b) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
c) az építményhez csatlakozó véglegesen rendezett terepet és járdát,
d) valamennyi, a metszeten megjelenített szerkezet rétegrendjét,
e) vízszintes és magassági méretezést.

4. Homlokzatok M=1:100 méretarányban, amelyek tartalmazzák a következőket:

a) a tervezett épület homlokzatait egész telken átmenő terepmetszettel,
b) valamennyi homlokzati anyag megnevezését,
c) a tervezett növényzetet, térburkolatokat,
d) a tervezett tereprendezést,
e) vízszintes és magassági méretezést.

5. Műszaki leírás

5.1. Építészeti műszaki leírás:

a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
b) amennyiben nem csak lakás, akkor a további rendeltetések leírása,
c) az építési telek ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagy jogszabály előírásain alapuló terheléseinek összefoglalása,
d) beépítési százalék, építmény-, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
e) anyagok, színek ismertetése,
f) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
g) helyiséglista és terület-kimutatás,
h) közműellátás ismertetése,
i) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított építményérték,
j) aláírólap, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papíralapú formátumban, illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján, továbbá amely tartalmazza a következőket:
ja) a telek azonosító adatai,
jb) az építtető neve, szervezet megnevezése,
jc) a tervezésben részt vett valamennyi tervező neve, tervezői jogosultsági száma és a tervező(k) sajátkezű aláírása.

5.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:

a) alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint,
b) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítás,
c) az építmény gépészeti kialakítása, vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatása, összefoglalása.

5.3. Épületvillamossági műszaki leírás:

a) épületvillamossági rendszerek összefoglaló leírása,
b) az építmény villamos energiával történő ellátása, erős- és gyengeáramú rendszere, villámvédelem, érintés(hiba) védelem és egyéb megvalósítandó villamos rendszerek.

5.4. Tartószerkezeti műszaki leírás:

a) az építmény tartószerkezetének rendszere, az alkalmazott fesztávok, a fő teherhordó elemek kialakítása, jellemző fő méretei, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítmény-követelményei, szükség esetén a megvalósíthatóságot biztosító technológiai leírások,
b) meglévő építmény esetén a tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetéről, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére vonatkozó tartószerkezeti megoldások.

6. Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút), vagy 5,4 métert meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva

a) alapozás, zártsorú és ikres beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának megadása,
b) teherhordó falak és pillérek,
c) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei,
d) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek.