Építtetőnek az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek építésénél a tervezési szerződésben írásbeli megállapodást kell kötnie a Tervezővel tervezői művezetés végzésére.

Olyan természetes személyek számára, akik saját maguk számára építenek családi házat, 2019 október 24.-e utáni szerződéskötés esetén a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező.

Szerződés

 • Tervet, valamint tervezői művezetést csak a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet, ill. végezhet. 
 • Tervező a tervezési művezetés ellátása érdekében alvállalkozót alkalmazhat. Tervező az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tervezői művezetést maga végezte volna.
 • Tervező minimum 6 tervezői művezetési alkalom ellátására köt szerződést. Amennyiben a szakági tervezői művezetők a megbízásukat a tervező alvállalkozóiként látják el, a minimum 6 alkalomba beleszámítanak a szakági tervezők művezetési alkalmai is.
 • A minimum 6 tervezői művezetés számított munkadíját jogszabályban rögzített hatósági ár szabályozza.

Hat alkalomra szóló számított munkadíj 2023. decemberétől.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet rögzíti a tervezői művezetés szabályait, az ahhoz tartozó munkadíj mértékének meghatározásával együtt.

E szerint:

3. § (1) Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy és nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.
(1a) Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető – a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint – az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri, és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.
(2) A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.
(3) A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja – ide nem értve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti, a szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót – a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb havi munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg.

Számszerűsítve:
Kötelező legkisebb havi munkabér: 266.800,- Ft
Maximum összeg: 266.800 x 1,5 = 400.200,- Ft

Tehát 2023. december 1. napjától a tervezői művezetés hat alkalomra számított munkadíja legfeljebb 400.200,- Ft lehet.

 • Építtető a szerződésben kötelezettséget vállal, hogy tervezőnek hozzáférési kódot biztosít az e-építési naplóhoz és biztosítja az építési helyszínre a bejutást.

Tervezői művezetési alkalmak 

A tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5 alkalommal, valamint a kivitelezést lezárásakor egy alkalommal, azaz összesen 6 alkalommal teljesíti. A művezetési alkalmakat az épület jellege, a helyszíni adottságok és a kivitelezés sajátosságai alapján tervező és építtető a szerződésben határozza meg.

Javasolt művezetési alkalmak:

 1. kitűzés,
 2. alapozás,
 3. felmenő szerkezetek,
 4. födémek építése,
 5. tetőszerkezet építés,
 6. kivitelezés lezárása.

A kötelező 6 alkalmon kívüli javasolt még a gépészeti és elektromos munkák, a szigetelések és egyéb szakipari munkák (tér lehatárolások, burkolás, homlokzatképzés) ellenőrzése.

Tervezői művezető azonban ezeken felül az építkezést bármikor megtekintheti és annak tervtől való eltérését észrevételezheti.

Tervező építtető jelzésére köteles a tervezői művezetéseket teljesíteni. A jelzés módja szerződésben rögzítendő, idejének 5 nappal kell megelőznie a művezetési időpontot.

Tervezői művezető intézkedései 

Tervezői művezető feladata a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti megvalósítást gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok, figyelemfelhívások megtétele, a kivitelezési tervdokumentációtól való eltérés megállapítása és rögzítése.

Tervezői művezető a művezetése során tapasztalt, a kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezést köteles az e-építési naplóban rögzíteni. A bejegyzést a tapasztaltakat követően 24 órán belül kell megtennie.

Tervező művezető a kivitelezést lezáró utolsó művezetése során köteles minden, a végleges (minden esetleges közbenső módosítást is tartalmazó) kivitelezési tervtől való eltérő megvalósítás tényét és mértékét az e-építési napló lezáró nyilatkozatában rögzíteni, még abban az esetben is, ha ezeket korábban már jelezte és a kivitelezés további folyamatában nem kerültek kijavításra.

Tervezői művezető, ha művezetése során a kivitelezési tervtől eltérő, emberi életet veszélyeztető kivitelezést tapasztal és azt a figyelmeztetése ellenére sem szüntetik meg rögtön, köteles azonnal az építésfelügyeletet értesíteni.

A tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem láthat el, ilyen jellegű felelősséget nem vállalhat át.

(az MMK Küldöttgyűlés 18/2016. (VII. 5.) sz. határozatával és a 2016. május 27-i MÉK Küldöttgyűlés 10/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy. határozatával elfogadott, a legfeljebb 300 m² összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, valamint a tervezői művezetés szabályairól kiadott SZABÁLYZAT alapján)